Τρόπος συνεργασίας

Στηρίζεται στη διαπροσωπική σχέση Μαθητή-Καθηγητή
με πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού, κατανόησης και γνήσιας φροντίδας.